Archeologický průzkum severního paláce

Nahlédněte pod šikovné ruce archeologů, kteří nám dokázali částečně odhalit podobu severního paláce.

V roce 2016 na hradě Litice proběhly, v rámci velké rekonstrukce torza severního paláce,  archeologické průzkumy jižní stěny severního paláce, které provádělo Východočeské muzeum v Pardubicích.

 

Archeologie je věda, která zkoumá lidskou minulost prostřednictvím materiálních pozůstatků.

 

Odkrytá jižní stěna severního paláce

Práce archeologů je náročná a pečlivá s důrazem na dokumentaci, která je nedílnou a neopomenutelnou součástí archeologického výzkumu. Přináší objektivně pozorované skutečnosti  v terénu do písemné, obrazové a zvukové podoby.

Před započetím dokumentování je třeba danou plochu dokonale začistit, vytvořit vodorovné a kolmé plochy. Nesmí být patrné stopy po nářadí ani otisky obuvi. Provede se fotografická dokumentace, kresebná dokumentace a následně geodetické zaměření.

Harrisova stratigrafická metoda - každé archeologické naleziště sestává ze série dílčích aktivit způsobených člověkem. Představují základní prameny poznání vývoje toho kterého konkrétního naleziště. Abychom tuto historii pochopili, musí být poznána a popsána každá jednotlivina zvlášť a je nutno rozpoznat vztahy mezi nimi. Obecný termín pro tyto jednotliviny je stratigrafická jednotka - SJ. Stratigrafická jednotka tvoří část nadloží v konkrétním prostoru, vznikla přírodními procesy nebo lidskou činností v minulosti.


Západní místnost severního paláce

Bylo zjištěno, že tato stěna byla v minulosti již odkryta a nedostatečně stavebně zrekonstruována.

NPÚ

Před severním palácem se nacházela dlažba. Vrchní vrstva byla valounová a pod touto vrstvou se nachází vrstva dlažby štětové.

Ve střední místnosti severního paláce byly nalezeny dvě prosvětlovací okna, které vedly do sklepních prostor.

V této střední místnosti byla postavena malá pícka nebo udírna, která nebyla stavebně propojena se stěnou obvodovou.

Předpokládá se, že pícka sloužila pouze privilegované skupině obyvatel hradu. Hlavní hradní kuchyně stála před tímto palácem u východní nádvorní zdi.

Nad píckou se nachází kamenná podesta, pravděpodobně pod otopné zařízení umístěné v 1. patře paláce nebo pod točité schodiště.

Ve východní místnosti severního paláce bylo také nalezeno prosvětlovací okno do sklepních prostor paláce. Je zde krásně vidět i valounová dlažba, která byla před tímto palácem.

V další fázi byl ve východním křídle severního paláce objeven vstupní portál se zřícenou klenbou.

V jižní zdi bývalého severního paláce byl objeven opracovaný pískovcový architektonický prvek. Při zpracovávání tohoto pískovce zřejmě došlo k prasknutí nebo k jiné vadě a pískovec byl vložen do zdi, jako zdící pevnostní materiál.

autor 15 fotografií Bc. Votoček Martin - archeolog

fotografie nepodléhají Creative Commons